Asennot ja kaukokäskyt

Asennot

Istuminen, seisominen ja makaaminen ovat asentoja, joiden osaaminen arjessa on käytännöllistä ja niiden osaamista mitataan myös tokossa useissa liikkeissä. Kisasuorituksessa liikkeisiin liittyy kiinteästi oikea suoritustekniikka paikalla pysymisen ja oikean asennon ohella. Arjessa usein tärkeintä on paikalla pysyminen eikä oikealla asennolla ole siten merkitystä. Koiran on pystyttävä tekemään asennot liikkuessaan eri nopeuksia ohjaajan rinnalla tai ohjaajan pyytämään suuntaan. Kaukokäskyissä koiran on puolestaan pysyttävä kaukana ohjaajasta ja tehtävä asennonvaihdot siellä.

Asennot liikkeen yhteydessä

Tokokokeissa asentojen osaamista testataan eri luokissa useissa liikkeissä.  Säännöt ovat muuttuneet esimerkiksi käsi- ja äänimerkin yhteiskäytöstä sekä luoksetulon pysäytysasennoista. Tehtävien tarkat suoritusohjeet ja pisteytykset voivat muuttua, mutta perusajatus säilyy samana. Koiralle olisi hyvä opettaa asennot vahvoiksi erilaisissa tilanteissa.
Ylemmissä tokon luokissa  luoksetulossa koiran tulisi kyetä pysähtymään annettuun asentoon tai asentoihin kesken luoksetulon. Voittajaluokassa asento on seisominen, kun taas erikoisvoittajaluokassa koira pysäytetään kahteen eri asentoon. Pysäytyksessä voi käyttää joko suullista vihjettä, käsimerkkiä tai niiden yhdistelmää.

Erikoisvoittajaluokan kiertohyppynoudossa arvotaan asento, johon koira pysäytetään kartion kiertämisen jälkeen. Suullisen vihjeen lisäksi apuna saa käyttää myös käsimerkkiä.

Ruutuliikkeessä koira puolestaan pysäytetään suullisella vihjeellä seisomaan mahdollisimman keskelle ruutua ja vasta ohjaajan varmistuttua koiran oikeasta sijainnista, pyytää hän koiran menemään maahan. Vaihtoehtoisesti koira voidaan pyytää menemään suoraan maahan ruudun oikealle kohdalle.

Jäävissä liikkeissä koiran on tehtävä annettu asento seuratessaan ohjaajaa sivulla ja jäätävä niille sijoilleen ohjaajan jatkaessa etenemistä. Edelleen koiran on kyettävä säilyttämään asentonsa, kun ohjaaja kiertää koiran ympäri, ja tämän jälkeen lähdettävä seuraamaan ohjaajaa seuraamisvihjeen saatuaan. Jäävissä liikkeissä asentovihje annetaan suullisesti ja siksi kisasuorituksessa vartaloavusta voidaan vähentää pisteitä. Ohjaajan kannattaa esimerkiksi videoida ja tarkastella omaa kävelytyyliään ohjatessaan koiraa, sillä vartaloavut ovat usein pinttyneitä tapoja.

Asentojen harjoittelu on hyvä aloittaa esimerkiksi siten, että itse peruuttaa kasvot kohti koiraa. Aluksi koiraa voi ohjata namilla ja omalla liikkeellä oikeaan asentoon. Heti kun asento alkaa onnistua namiohjauksella ohjaavasta kädestä kannattaa jättää nami pois ja ohjata pelkästään kädellä tai keholla. Ja edelleen kun asento sujuu avustettuna pienennetään apuja, kunnes jäljellä on vain suullinen vihje. Asentoja harjoitellessa kannattaa muistaa vapauttaa koira aina palkkauksen jälkeen, jolloin koiran ei tarvitse miettiä saako asennosta lähteä liikkeelle vai ei.

Aluksi yhdessä treenissä kannattaa harjoitella vain yhtä asentoa. Kun asennot onnistuvat erillisinä lähes aina voi alkaa tehdä asentojen erottelua. Erottelu kannattaa lähteä tekemään ensin kahdella asennolla ja kun kaikki asento parit onnistuvat hyvin lähdetään vasta tekemään kaikkien kolmen asennon erottelua.

Asentojen opetteluun liittyviä harjoitteita:

Asentoja on hyvä harjoitella peruuttaen itse kasvot kohti koiraa. Vihjeen jälkeen koira tekee asennon, palkitaan ja vapautetaan.

Tätä harjoitusta on helppo muokata eri tarkoituksiin: Aloitellessa tai nopeutta treenatessa koira voidaan ohjata asentoon käsiavulla kuten maahan viedyllä namilla. Liikkelle lähdetään uudestaan vapautusvihjeellä tai yksinkertaisesti sivuun heitetyn palkan jälkeen. Jos harjoitellaan käskynerottelua, voidaan koiralle sanoa vihjeitä kuten siili, suhina, sammakko sekä oikea “seis”. Samoin koira voidaan pyytää makaamaan muutaman toiston ajan ja yhdellä kerralla istumaan. Näissä harjoituksissa koira palkitaan hyvin onnistuneista suorituksista.

Ihannesuorituksissa, koiran pitäisi edetä tasaista ja reipasta vauhtia aina saamaansa vihjeeseen asti. Helposti tokon luoksetulossa, merkinkierrossa tai seuraamisen yhteydessä jäävissä liikkeissä koira hidastelee vihjettä ennakoiden. Toisaalta osa koirista etenee niin nopeasti, että vihjeetkin menevät ohi korvien.
Eestaas-leikissä koira saadaan etenemään ohjaajaa kohti ja hänen ohitseen reippaasti esimerkiksi heitettyjen namien perässä tai kosketusalustojen avulla, kuten videossa. Luoksetuloon voidaan halutessa liittää käsky. Leikin ideana on antaa asentovihje harvakseltaan riittävän lähellä ohjaajaa koiran etenemisvauhdin ollessa reipas.

Jäävien liikkeisen osaamisen voi pilkkoa ainakin kahteen taitoon: asennossa pysymiseen ohjaajan liikkuessa koiran ympäri sekä oikean asennon tekemiseen seuraamisen yhteydessä. Jälleen näitä taitoja harjoitellaan toisistaan erillisinä ennen yhdistämistä.
Asennossa pysymistä harjoitellaan vähitellen esimerkiksi naksuttimen kanssa palkiten koiraa asennossa pysymisestä. Helpoin asento lienee makaaminen kun taas seisomisessa ja istumisessa koiran pään liike voi horjuttaa koko koiraa. Harjoituksessa voi  käyttää apuna kosketusalustaa, edessä olevaa palkkaa ja palkan suuntaa. Videolla koira palkitaan eteenpäin ohjaajan ollessa kokonaan koiran takana.

Kaukokäskyt

Kaukokäskyissä asentojen erottelun sekä niissä pysymisen lisäksi on myös keskeistä se miten koira suorittaa eri asennot. Asentoja vaihtaessaan koira ei saisi edetä alkuperäiseltä paikaltaan. Kaukokäskyt tulisi suorittaa niin, että joko koiran etu- tai takajalat pysyvät koko suorituksen ajan paikoillaan. Myös niin kutsuttu sekatekniikka on mahdollinen, kunhan koira ei etene.
Siirryttäessä tokon ylempiin luokkiin, etäisyys koiran ja ohjaajan välillä kasvaa ja suoritettavien asentojen määrä lisääntyy. Kaukokäskyissä käsimerkkien käyttö on sallittua suullisen vihjeen lisäksi. Käsimerkin on kuuluttava kiinteästi suulliseen vihjeeseen kestonsa ja ajoituksensa puolesta.

Kaukojen asennoille voi olla viisasta keksiä omat vihjesanansa, jotteivät ne sekoitu tokossa liikkeestä tehtäviin asentoihin tai arjen perustottelevaisuuteen. Lisäksi voidaan käyttää eri vihjeitä esimerkiksi istumiselle sen mukaan onko edellinen asento ollut seisominen vai makaaminen. Tässä kannattaa tarkkailla koiraa: Toiset koirat tarvitsevat eri vihjeet kaikille vaihdoille ja taas toiset pärjäävät hyvin kolmella vihjeellä. Ohjaajan kannattaa valita itselleen luontevia vihjesanoja, koska johdonmukainen koulutus on koiralle ensiarvoisen tärkeää. Tämä koskee niin vihje- kuin palkkasanojakin.

Myös ruudussa maahanmenon tekniikalla voi olla merkitystä. Jos koiralla on esimerkiksi tapana edetä mennessään maahan, voivat etutassut tulla ruutunauhan ylitse ja koko tehtävän pisteet nollautuvat. Tekniikkaa kannattaa harjoitella erillisenä taitona ja liittää maahanmeno ruutuliikkeeseen vasta myöhemmin. Tämäkin on hyvä yleissääntö koulutukseen: palaset kuntoon ennen yhdistämistä kokonaiseksi suoritukseksi.

Ylempiä luokkia ajatellen kaukokäskyjen opettamisessa kannattaa olla alusta alkaen mahdollisimman johdonmukainen ja valita työstettävä tekniikka. Vaikka ylemmät luokat eivät kiinnostaisikaan, tarjoaa kaukokäskyjen opettaminen ohjaajalle mahdollisuuden harjoitella tarkkaa kouluttamista. Kaukokäskyjen liikesarjat alkavat aina makuuasennosta ja päättyvät makuuasentoon. Ihannesuorituksessa ohjaajan sivulla perusasennosta maahan meno sekä maasta perusasentoon nousu toteutetaan samalla tekniikalla kuin kaukojen vaihdot, eli etujalat tai takajalat paikallaan.

Kaukokäskyjen opettamisen aloitusvaiheessa olisi hyvä huomioida koiran rakenne ja sen luontainen tapa toteuttaa eri asentoja, ja valita taka- tai etujalkakaukot sen mukaan. Koulutuksessa tekniikka-, kesto- ja häiriötreeni kannattaa pitää erillisinä eikä ahnehtia esimerkiksi etäisyyttä ennen tekniikan varmuutta. Vastaavasti jos haluaa kasvattaa etäisyyttä, kannattaa tekniikan onnistumisesta huolehtia esimerkiksi kosketusalustan avulla. Jälleen tärkeä perusohje kouluttamiseen: koiran kannalta on reilua vaikeuttaa vain yhtä asiaa kerrallaan ja varmistaa onnistuminen.

Etu- ja takajalkakaukojen harjoittelun voi aloittaa houkuttelemalla koiraa kädellä oikean liikeradan opettamiseksi. Vihjesana liitetään toimintaan vasta tekniikan ollessa varmaa.

Kaukokäskyjä takajalkatekniikalla:

Istu-maahan-istu:

Kun koira istuu, vie nami lähelle koiran kuonoa ja “vedä” koira namilla makuuasentoon. Ajatuksena on, että koira seuraa kuonolla namia ja tekee oikean liikeradan. Anna lopuksi nami koiralle. Vastaavasti kun koira makaa, vie nami jälleen lähelle koiran kuonoa ja “nosta” koira namilla istumaan ja anna nami koiralle. Kun koira osaa namikättä seuraamalla vaihtaa asentoa, voi vihjesanaa lähteä liittämään tehtävään. Asentojen vaihto jumppaa voi seuraavassa vaiheessa tehdä siten, että pidetään nami kädet paikoillaan ja pyydetään koiraa vaihtamaan asennosta toiseen ja palkataan koira jokaisesta vaihdosta. Tässä koiran joutuu jo hieman enemmän itse miettimään miten palkan saa, kun ohjaaja ei enää varsinaisesti houkuttele asennosta toiseen.

Maahan-seiso-maahan:

Kun koira makaa, vie nami lähelle koiran kuonoa ja “vedä” koira seisomaan kuljettamalla nami koiran kuonosta ylöspäin. Ideana on, että koira hypähtää pienesti maasta seisomaan. Ellei koira ymmärrä lähteä seuraamaan namia, kun se on makuulla, voi hypähtämistä harjoitella seisoaltaan. Eli koira seisoo ja nami viedään sen verran ylemmäksi kuonosta, että se joutuu hypähtämään saadakseen namin. Eli esitellään koiralle hypähtämisidea ensin seisoen ja vasta sitten maasta. Seisomasta maahan vaihto voidaan ohjata viemällä nami rauhallisesti koiran kuonosta kohti jalkojen väliä. Koira ikään kuin kumartaa ennen maahan menoa.

Seiso-istu-seiso:

Istu-seiso-vaihdon opetuksessa voi hyödyntää pientä koroketta, jotta liikeradat saa esille. Koroketta voi hyödyntää joko niin, että koira istuu korokkeen edessä ja nostaa etutassut korokkeelle seiso-vaihdossa. Seiso-istu-vaihdossa koira laske tassut jälleen alas korokkeelta ja istahtaa. Tai koroketta voi hyödyntää toisin päin eli koira istuu aluksi korokkeella. Laskee etutassut alas seiso-vaihdossa ja nostaa ne taas korokkeelle istu-vaihdossa.

Kaukokäskyt etujalkatekniikalla:


Etujalkakaukoissa kosketusalusta on hyvä tuki koiralle ja sen kokoa voi pienentää tekniikan kehittyessä. Kaukokäskyjen harjoittelu on hyvä aloittaa lähietäisyydellä vaikkapa kontallaan koiran edessä. Liikeratojen harjoittelussa loppuvat kädet helposti kesken, joten napakka namipalkkasana on näissä hyvä apukeino naksuttimen tilalta.

Maahan-seiso vaihtoa voi harjoitella kuonokosketuksen avulla, jolloin koira nousee ylös kuonokosketukseen. Seiso-maahan vaihtoa voi puolestaan harjoitella viemällä herkku koiran etutassujen väliin ja palkitsemalla sieltä.
Kun harjoitus alkaa olla tuttu voi naksutuksen tai vastaavan palkkamerkin (sekundäärivahvisteen) antaa koiran mentyä maahan oikein ja namin (primäärivahvisteen) seisoma-asennossa. Näin harjoitellaan pelkästään seiso-maahan vaihtoa ja harjoituksesta tulee sujuva ja nopea. Ohjaajalta tämä tekniikka vaatii keskittymistä ja tarkkuutta palkkamerkin antamisessa. Saman palkkauksen rytmityksen voi yhdistää kaikkiin vaihtoihin.

Istu-maahan vaihtoa harjoitellaan kuten seiso-maahan vaihtoakin viemällä herkun koiran etutassujen väliin. Niin ikään maahan-istu vaihdossa palkan suunta auttaa koiraa hahmottamaan asian.


Istu-seiso vaihdossa kosketusalustan lisäksi leukakontakti on hyvä apukeino.

Liikeradoista kokonaisuuteen

Kaukojen tekeminen voi olla koiralle fyysisesti raskasta jumppaa. Liiallinen kaukokäskyjen treenaaminen voi jumittaa lihaksistoa ja silloin tehtävä assosioitua kipuun. Ohjaajan tulisikin huolehtia koiran riittävästä lihashuollosta, jotta koiralla on fyysiset edellytykset kaukokäskyjen tekoon ja tokoon ylipäänsä.

Kaukokäskyjen opettamisessa kannattaa päästää luovuus valloilleen: apuna voi käyttää esimerkiksi matalaa rimaa, etu- tai takapalkkaa, eri paksuisia kosketusalustoja, liikkeen tekemistä peruuttamisesta, leikkiinkutsukumarruksen harjoittelua ja niin edelleen.

Kaukokäskyjä voi tehdä myös koko koiran kokoisen kosketusalustan päällä. Koira tuntee paksun tai pehmeän kosketusalustan tassujensa alla hyvin ja se voi helpottaa paikalla pysymistä. Niin ikään kahden tassun kosketusalusta voi olla esimerkiksi pehmyt, pieni ja heikosti maasta erottuva. Kosketusalustan paikallaan pysymisen voi varmistaa naulaamalla sen maahan tai teippaamalla lattiaan.


Kokonaisuutta voi harjoitella kuten tällä videolla myös kahden kontaktin avulla. Joskus lisätaidot kuten peruuttaminen auttavat koiraa: Esimerkiksi istumisesta peruuttamisen pyytäminen ennen maahanmenoa voi auttaa koira hahmottamaan istu-maahan tai seiso-maahan liikerataa. Vastaavasti useampien vaihtojen sarjaan voi liittää yhdeksi osaksi peruuttamisen.


Kosketusalustan lisäksi kaukokäskyjen harjoittelussa voi hyödyntää erilaisia esteitä koiran edessä. Hyödyllisiä ovat agilityrimat, harjanvarret tai ulkona katukiveyksen reuna. Koiran voi opettaa tekemään kaukokäskyjä myös esimerkiksi lauta mahan alla tai takajalkatekniikassa takajalat korokkeella.